Accessibility Tools

SDG 15 gaat over de kwaliteit van het voedsel dat we eten en van het water dat we drinken, over de basisbronnen van menselijke activiteiten, en over andere van de zogenoemde 'ecosysteemdiensten' die essentieel zijn voor het menselijk leven. SDG 15 is gericht op de bescherming, het herstel en de bevordering van het behoud en het duurzame gebruik van ecosystemen op het land, in de binnenwateren en in de bergen. Dit omvat de bescherming van ecosystemen en biodiversiteit tegen natuurlijke en menselijke bedreigingen, alsmede het herstel van aangetaste natuurgebieden (woestijnvorming, ontbossing, verontreinigde bodems, enz.) Er zijn vier hoofdprioriteiten vastgesteld: duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en ombuiging van de bodemaantasting, en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit.

De situatie verbetert echter niet snel genoeg: tussen 2000 en 2015 is naar schatting 20 procent van het landareaal op aarde aangetast. Maar we kunnen allemaal bijdragen aan de verbetering van de situatie (of op zijn minst aan het beperken van de informatie over de degradatie). Kiezen voor voedsel van duurzame oorsprong (biologisch, lokaal, enz.), het verbruik van goederen en energie beperken tot onze reële behoeften, of hergebruiken en recycleren om afval te verminderen, kunnen op individueel niveau bijdragen! Handelen als een verantwoordelijke burger, of nog beter als een "eco-burger", is een eis. Ecoburgerschap veronderstelt goed geïnformeerde burgers, die zich bewust zijn van het effect van hun individuele keuzes en gedrag op het milieu. Ecoburgerschap betekent ook geëngageerde burgers, die in staat en bereid zijn om thuis en op het werk veranderingen door te voeren om verstoring van ecosystemen en wilde dieren te voorkomen.

Een betere band met onze natuurlijke omgeving en een sterkere empathie met het niet-menselijke leven op aarde vereisen persoonlijke levenservaring en bereidheid. Opleiders kunnen echter de rol van mentor spelen door het verband aan te tonen tussen de leerstof die zij onderwijzen en de bedreigingen voor de natuurlijke omgeving die verband houden met de specifieke activiteitensector, en door studenten te oriënteren in de richting van groenere praktijken en technologieën.

Actiegebieden

 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit

  Zorg dragen voor het leven op het land vraagt om een goed begrip van het concept ecosysteem en biodiversiteit en besef van het feit dat het menselijk leven nauw verbonden is met biodiversiteit en een gezond ecosysteem. De natuur levert de essentiële hulpbronnen voor voedsel, water, energie en gezondheid. Natuurlijke hulpbronnen kunnen een heleboel ziekten genezen en het is reeds bewezen dat veel ziekten het gevolg zijn van verstoring van het ecosysteem. Ecosystemen ondersteunen rechtstreeks een groot aantal menselijke activiteiten zoals landbouw, bosbouw, toerisme, enz. Zo worden ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd (2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service). Inzicht in de onderlinge afhankelijkheid tussen economie, samenleving en ecosystemen draagt bij aan de holistische benadering en het systeemdenken die nodig zijn voor duurzaamheid.
 • Ecologische voetafdruk

  Ecologische voetafdruk

  Het Global Footprint Network berekende dat in 2019, Earth Overshoot Day, de datum waarop de mensheid het budget voor natuurlijke hulpbronnen voor het hele jaar heeft gebruikt, werd bereikt op 29 juli, de vroegste datum ooit. De wereldeconomie ging voor het eerst in ecologisch tekort in de vroege jaren 1970 en in de afgelopen 20 jaar is de datum met drie maanden vervroegd. Zowel op individueel als op organisatorisch niveau kunnen we onze ecologische voetafdruk berekenen door onze keuzes en gewoonten op het gebied van voeding, mobiliteit, afvalproductie, levensstijl, enz. te analyseren. Er zijn online verschillende hulpmiddelen beschikbaar die ons helpen te bepalen waar we ons gedrag kunnen verbeteren en onze gewoonten kunnen veranderen om onze impact op het milieu te verminderen.
 • Groen eten

  Groen eten

  "Onze voedselsystemen leggen een onmogelijke druk op de planeet" stelt het Wereld Natuur Fonds samen met tal van onderzoekers en politici. "Het leven op het land" is onderling verbonden met aspecten van onze voedselproductiesystemen die verantwoordelijk zijn voor bodemverontreiniging, ontbossing, erosie, eutrofiëring, verlies van biodiversiteit en andere verstoringen. In 2020 heeft de Europese Unie de "Strategie voor duurzaam voedsel" ontwikkeld als een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling: de "EU-strategie van boer tot bord voor duurzaam voedsel". Wij kunnen deelnemen aan de uitvoering van deze strategie door duurzame voedselkeuzes te maken. Dit omvat aandacht besteden aan de oorsprong van de producten, kiezen voor biologisch en lokaal voedsel, etiketten lezen (en ze begrijpen!), de consumptie van vlees beperken, en een heleboel andere gewoonten die goed kunnen zijn voor onze gezondheid en goed voor de planeet!
 • 1
 • 2
 • 3