Accessibility Tools

Om de mondiale uitdagingen aan te pakken, moeten diverse middelen van verschillende belanghebbenden, namelijk regeringen, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de academische wereld en burgers, worden gemobiliseerd om de handen ineen te slaan en sterke partnerschappen met meerdere belanghebbenden en samenwerking op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau tot stand te brengen.

De technologische ontwikkeling, de financiële middelen en de capaciteitsopbouw die de belanghebbenden ter beschikking stellen, moeten doeltreffend worden ingezet om alle SDG's te verwezenlijken. Capaciteitsopbouw verwijst naar het versterken van de positie van individuen en organisaties om hen in staat te stellen in hun eigen onderhoud te voorzien. Officiële ontwikkelingshulp (ODA) verwijst naar financiële hulp die door ontwikkelde landen wordt verstrekt aan ontwikkelingslanden en is een maatstaf voor de hulpstroom. Om sterke en wereldwijde partnerschappen op te bouwen is communicatie essentieel, dus investeringen in communicatie-infrastructuur zijn essentieel om de toegang tot internet en breedbandverbindingen te vergroten.

Internationale samenwerking is van cruciaal belang om nationale plannen, gegevensverzameling en statistisch onderzoek te ondersteunen om Agenda 2030 te verwezenlijken, investeringen te bevorderen en ontwikkelingslanden te helpen hun export te vergroten. Daarnaast zijn investeringen in onderwijs en leren in ontwikkelingslanden essentieel om ontwikkeling op de lange termijn te bevorderen.

SDG 17, heeft een macroperspectief over SDG's, maar onderwijs en in het bijzonder beroepsopleidingen kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van deze SDG, door studenten kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen die belangrijk zijn voor het aangaan van partnerschappen, zoals het vermogen tot mobilisatie, onderhandeling en samenwerking. Scholen, in het bijzonder beroepsscholen, zijn een voorbeeld van het belang van het aangaan van partnerschappen, vooral met de particuliere sector, om onder meer stages met studenten te ontwikkelen.

Actiegebieden

 • Netwerken

  Netwerken

  Om de onzekerheid en de complexiteit van de mondiale uitdagingen aan te pakken, moeten personen over de kennis, de capaciteiten en de vaardigheden beschikken om op alle niveaus (lokaal, nationaal, internationaal) partnerschappen aan te gaan. Individuen moeten in staat zijn synergieën te zoeken, sterkere partnerschappen met meerdere belanghebbenden op te bouwen en zich aan te sluiten bij netwerken of deze op te richten om kennis, deskundigheid en financiële middelen te delen. Individuen kunnen aan deze SDG bijdragen door deel te nemen aan een jongerennetwerk of -beweging voor SDG's, of door deel te nemen aan activiteiten waarbij verschillende partnerschappen betrokken zijn (lokale autoriteiten, particuliere sector, enz.).
 • Bewustmaking

  Bewustmaking

  Internationale samenwerkingsprogramma's zijn opgenomen in SDG 17. In dit geval is de oprichting van partnerschappen tussen verschillende internationale belanghebbenden essentieel voor een meer doeltreffende samenwerking. Om internationale samenwerking te bevorderen, kunnen burgers een rol spelen bij het beïnvloeden van beleid van de overheid, het bedrijfsleven of multilaterale organisaties (bijvoorbeeld de Verenigde Naties) met een mondiale impact op zaken als ODA of beleidscoherentie. Daarnaast kunnen burgers werken als change agents voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking, door fondsenwervingsprojecten te ontwikkelen om onderwijs in ontwikkelingslanden te ondersteunen.
 • Bewust en proactief

  Bewust en proactief

  Door de huidige technologische ontwikkeling, met name op het gebied van communicatie, zijn mensen ondanks de fysieke afstand meer met elkaar verbonden en nader tot elkaar gekomen. Dankzij de grotere toegang tot informatie kunnen burgers, als consumenten, beter geïnformeerde beslissingen nemen die recht doen aan bezorgdheid over sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Bovendien kunnen partnerschappen en relaties met internationale organisaties gemakkelijker worden aangegaan dankzij het feit dat mensen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Als consumenten kunnen individuen fairtradeproducten kopen en zich bezighouden met de toeleveringsketen van de producten om ervoor te zorgen dat deze rekening houden met ethische beginselen. Als burgers kunnen zij ervoor kiezen aan solidair en duurzaam toerisme te doen of internationale vrijwilligersprogramma's te integreren om bij te dragen tot het mondiale algemene welzijn.
 • 1
 • 2
 • 3