Accessibility Tools

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht en een transversaal vraagstuk dat van cruciaal belang is om een gezonde samenleving op te bouwen, de armoedecyclus te doorbreken en kwaliteitsonderwijs voor iedereen te waarborgen. Gendergelijkheid betekent dat iedereen gelijk wordt gewaardeerd en dat hun behoeften, doelen en gedragingen in gelijke mate in aanmerking worden genomen. Mannen en vrouwen verschillen in hun biologie, maar iedereen moet zich vrij kunnen ontwikkelen, zijn eigen keuzes kunnen maken en kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces in zijn gemeenschap.

In de afgelopen decennia is enige vooruitgang geboekt bij het terugdringen van genderongelijkheid. Toch ondervinden vrouwen nog steeds belemmeringen bij de toegang tot fatsoenlijk werk, basisonderwijs en gezondheidszorg. Zij zijn het slachtoffer van geweld en discriminatie en zijn ondervertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen.

Om deze belemmeringen weg te nemen zijn onderwijs, werkgelegenheid, empowerment en leiderschap van cruciaal belang. Onderwijs biedt toegang tot kennis, vaardigheden en bekwaamheden die op hun beurt meisjes en jonge vrouwen in staat stellen de arbeidsmarkt te betreden en de participatie en het leiderschap van vrouwen in de samenleving te vergroten. Vrouwen die betrokken zijn bij de politieke en economische besluitvorming zullen met andere perspectieven bijdragen en zullen beter geïnformeerde en inclusieve beslissingen mogelijk maken.

Toegang tot onderwijs is nog steeds niet voor iedereen een realiteit. Het is een wereldwijd probleem dat vooral vrouwen treft. Twee derde van de analfabeten zijn vrouwen (VN, 2019), dus kwaliteitsonderwijs, inclusief beroepsopleiding, vereist speciale aandacht voor onderwijs en opleiding voor meisjes en jonge vrouwen om hen te helpen een betere persoonlijke, sociale en professionele toekomst op te bouwen.

Actiegebieden

 • Culturele identiteit

  Culturele identiteit

  De identiteit van ieder mens is gebaseerd op verschillende dimensies, zoals geslacht, leeftijd, status en sociale klasse, land, godsdienst, politiek, enzovoort. In die zin is het, om genderkwesties te begrijpen, nodig rekening te houden met de identiteit van elke persoon en de culturele context waarin hij leeft. Interculturaliteit verwijst naar de interactie en uitwisseling van ervaringen tussen verschillende culturen door middel van dialoog en wederzijds respect. Om gendergelijkheid te bereiken is het dus van belang dat individuen de interculturele dialoog bevorderen en gender- en culturele kwesties begrijpen om het onderwijs van meisjes en vrouwen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen.
 • Genderrollen

  Genderrollen

  Genderrollen zijn over het algemeen gebaseerd op "genderstereotypen en -vooroordelen" over wat vrouwen en mannen al dan niet zouden moeten zijn, die afhangen van cultuur, godsdienst, onderwijs en de sociale context waarin mensen leven. Momenteel wordt, wat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen betreft, in sommige contexten nog steeds verwacht dat het huishoudelijk werk en het gezinswerk vooral door vrouwen en het beroepswerk vooral door mannen worden verricht. Burgers kunnen bijdragen tot het verkleinen van deze ongelijkheid door de huishoudelijke en gezinstaken te verdelen, een inclusief taalgebruik te hanteren en familie, vrienden en collega's te steunen bij hun beslissingen over gezins- en beroepsleven, ongeacht de sociale normen met betrekking tot genderkwesties.
 • Participatie

  Participatie

  Participatie is een van de pijlers van het burgerschap, dat alleen kan bestaan als ieder mens er ook verantwoordelijk voor is dat iedereen dezelfde rechten heeft. Gendergelijkheid vereist een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan het beroepsleven, het maatschappelijk leven en het privéleven. Burgerparticipatie vereist ook aandacht voor situaties van genderdiscriminatie en geweld. Alle burgers moeten deze situaties signaleren in de verschillende contexten waarin zij leven (gezin, school, werk, internet ...). Zij kunnen ook bijdragen tot de bewustwording van de gelijkheid van vrouwen en mannen door organisaties te steunen die zich met deze kwestie bezighouden.
 • 1
 • 2
 • 3