Accessibility Tools

Wij zien armoede niet alleen als een gebrek aan inkomen, maar ook als een schending van fundamentele mensenrechten. Armoede tast de menselijke waardigheid aan en ontzegt de toegang tot essentiële hulpbronnen. Het kan zich uiten in een gebrek aan economische liquiditeit, maar ook in een gebrek aan voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, persoonlijke ontwikkeling, enz.

Het is belangrijk om ook rekening te houden met de uitsluiting die gepaard gaat met armoede, waardoor degenen die erdoor worden getroffen gediscrimineerd worden en geen mogelijkheden hebben om deel te nemen aan hun gemeenschap. Aangezien ze niet in staat zijn om deel te nemen aan de besluitvorming op gebieden die hen aangaan, zullen de genomen beslissingen hun armoede meestal nog verergeren.

Daarom moeten studenten worden gestimuleerd om na te denken over de verschillende vormen van armoede en over het gepercipieerde belang van hun economische ontwikkeling.

De SDG's kunnen alleen worden bereikt als ze worden ondersteund door alle sociale actoren, inclusief docenten Aangezien de agenda voor het bereiken en behouden van duurzame ontwikkeling bovendien afhangt van toekomstige generaties, is de implementatie ervan in het onderwijssysteem essentieel. De huidige studenten zijn toekomstige professionals. Ze zullen door hun acties in staat zijn bij te dragen tot de bevordering of belemmering van het beleid en de maatschappelijke gewoonten.

Het op de arbeidsmarkt gericht professioneel onderwijs moet ertoe bijdragen dat de huidige studenten - de toekomstige professionals - aan de kant van hun gemeenschap en hun leefomgeving zullen staan. Het onderwijssysteem moet hen niet alleen kennis bijbrengen, maar ook burgerzin. Dit betekent dat studenten bewust moeten worden gemaakt van hun toekomstige dienstverlening aan de samenleving en het belang van hun werk om het leven van mensen te verbeteren.

De SDG's kunnen ook een goed referentiekader zijn om de wereld vanuit een mondiaal perspectief te begrijpen - waarbij elke persoon onderdeel is van het geheel en elke kleine actie zijn gevolgen heeft. En ook als een plek waar de waarde van elke persoon belangrijk is en het begin kan zijn van kleine veranderingen die kunnen resulteren in grote transformaties.

Actiegebieden

 • Participatie

  Participatie

  Studenten moeten zich bewust worden van de macht die ze hebben in de samenleving. Ze moeten zichzelf erkennen als actoren van verandering en manieren leren vinden om SDG-gericht beleid te eisen, vooral beleid ter bestrijding van armoede. Ze moeten ook manieren leren vinden om zelf bij te dragen aan de verandering. Als we dit vertalen naar concreet gedrag betekent dit: stilstaan bij hun gedrag ten opzichte van mensen in nood, hun houding ten opzichte van armoede (ontkenning, passief, actief, berustend, kritisch, enz. ), en stilstaan bij hun kennis over en hun bereidheid om organisaties voor armoedebestrijding te promoten.
 • Bewuste consumptie

  Bewuste consumptie

  Consumptie is een krachtig instrument waar we allemaal toegang tot hebben. Consumptie zorgt elke dag voor grote cash stromen, creëert sociale gewoonten en bepaalt beleid. Daarom is het bevorderen van verantwoorde, sociale, duurzame en kritische consumptie essentieel om de SDG's te realiseren. In de huidige hypergeglobaliseerde samenleving kan onze consumptie in een deel van de wereld een ander deel van de wereld beïnvloeden. Studenten moeten begrijpen dat een bepaald type consumptie kan bijdragen tot het bestendigen van armoede, terwijl een ander type consumptie kan helpen om het uit te roeien of te verminderen. Om bij te dragen aan dit actiegebied kan je met je studenten hun consumptiegewoonten onderzoeken met betrekking tot voedsel, technologie, vrije tijd, informatie, reizen, enz.
 • Burgerzin

  Burgerzin

  Onze welvaart wordt in stand gehouden door ieders bijdrage. Politici moeten ten dienste blijven staan van de bevolking, als burger is het belangrijk geïnformeerd en kritisch te zijn en toezicht te houden op het algemeen welzijn. Sociaal beleid wordt gefinancierd dankzij belastingen, belastingontduiking of fraude is daarom een aanval op de samenleving, vooral op mensen in nood. Studenten moeten hun macht als burgers, hun rol in de samenleving als belastingbetalers en toekomstige professionals en het belang van algemeen welzijn begrijpen. Je kunt met hen nadenken over hun houding ten opzichte van het algemeen welzijn (hoe ze hier zorg voor dragen - op school, thuis, buiten, enz.) en ook over hun rol als toekomstige professionals (welke voordelen geven ze prioriteit, hoe kijken ze naar het leven ​​en naar solidariteit enz).
 • 1
 • 2
 • 3